Welkom

Welkom

Van­we­ge het Coro­na­vi­rus is de prak­tijk tij­de­lijk geslo­ten.                      

Het is ech­ter wel moge­lijk om ver­zor­gings­pro­duc­ten onli­ne te bestel­len.

Wel­kom bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten.

Mijn naam is Lin­da Jeur­link.
Sinds 2008 ben ik gedi­plo­meerd pedi­cu­re.
De prak­tijk  is aan­ge­slo­ten bij de bran­che­or­ga­ni­sa­tie Pro­Voet.

Naast de basis­be­han­de­lin­gen kunt u ook terecht voor nagel­re­con­struc­tie (repa­ra­tie), gel­po­lish (gel­lak), wel­ness­be­han­de­lin­gen, wrat­be­han­de­lin­gen en ver­zor­gings­ar­ti­ke­len.

Voe­ten ver­die­nen aan­dacht, we ver­zor­gen ons immers dage­lijks, maar wil­len de voe­ten nog wel eens ver­ge­ten.
Pas als er pijn­klach­ten ont­staan gaan we naar de pedi­cu­re. En dat ter­wijl we ons hele leven met onze voe­ten moe­ten doen.
De voe­ten zijn een fun­da­ment van het lichaam!
Voor­kom pro­ble­men en laat uw voe­ten regel­ma­tig ver­zor­gen door een erkend pedi­cu­re.

U bent van har­te wel­kom!

download-pin