Pedicure behandeling Spa

Pedicure behandeling Spa

Van­af heden te boe­ken. Een pedi­cu­re behan­de­ling in com­bi­na­tie met een Spa-behan­­de­­ling voor slechts € 42,50. Deze ver­wen­ne­rij voor uw voe­ten bestaat uit: Een pedi­cu­re basis, voet­mas­ker, warmte­com­pres­sen, ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge, voet­cre­me en een kop­je kof­fie of thee naar keu­ze.

Ontspannende voetmassage

Ontspannende voetmassage

Van­af heden is het moge­lijk om een com­­bi-afspraak te maken. Een vol­le­di­ge voet­be­han­de­ling in com­bi­na­tie met een ont­span­nen­de onder­­been- en voet­mas­sa­ge voor € 37,50. Daar­naast kunt u voor een ont­span­nen­de voet­mas­sa­ge ook een apar­te afspraak maken. Zie tarie­ven.

Wratten behandelen met HTC pen

Wratten behandelen met HTC pen

Nieuw bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten.….   Uw wrat­ten behan­de­len met de spe­ci­a­le HTC (High Tem­pe­ra­tu­re Cau­ter) wrat­ten­pen. Met deze pen wordt de wrat­lo­ca­tie aan­ge­stipt. De metho­de is niet geheel pijn­loos, maar aan­zien­lijk min­der pijn­lijk dan het bevrie­zen van de wrat. Afhan­ke­lijk van de groot­te van de wrat zijn soms meer­de­re behan­de­lin­gen nood­za­ke­lijk. Na afloop van de behan­de­ling zult u wei­nig tot geen belem­me­ring van de behan­de­ling onder­vin­den zoals dat vaak wel het geval is met een behan­de­ling met stik­stof of een che­mi­sche…

Lees Meer Lees Meer

Schimmelnagels

Schimmelnagels

Het is een mis­ver­stand te den­ken dat schim­mel­in­fec­ties ont­staan door slech­te hygi­ë­ne. Wat kunt u zelf doen om de kans op besmet­ting zo klein moge­lijk te hou­den: Was uw voe­ten dage­lijks, liefst zon­der zeep. Droog uw voe­ten goed af, voor­al tus­sen de tenen. Draag sok­ken van absor­be­rend, natuur­lijk mate­ri­aal als wol of katoen. Ver­mijd zoveel moge­lijk het dra­gen van syn­the­ti­sche kou­sen of panty’s. Trek elke dag scho­ne sok­ken aan. Draag zoveel moge­lijk open schoe­nen. Kies liefst voor schoe­nen van echt…

Lees Meer Lees Meer