Schimmelnagels

Schimmelnagels

Het is een mis­ver­stand te den­ken dat schim­mel­in­fec­ties ont­staan door slech­te hygi­ë­ne. Wat kunt u zelf doen om de kans op besmet­ting zo klein moge­lijk te hou­den:

 • Was uw voe­ten dage­lijks, liefst zon­der zeep.
 • Droog uw voe­ten goed af, voor­al tus­sen de tenen.
 • Draag sok­ken van absor­be­rend, natuur­lijk mate­ri­aal als wol of katoen.
 • Ver­mijd zoveel moge­lijk het dra­gen van syn­the­ti­sche kou­sen of panty’s.
 • Trek elke dag scho­ne sok­ken aan.
 • Draag zoveel moge­lijk open schoe­nen.
 • Kies liefst voor schoe­nen van echt leer.
 • Ver­wis­sel na het pas­sen van nieu­we schoe­nen van sok­ken.
 • Wis­sel regel­ma­tig van schoe­nen, draag schoe­nen niet te lang ach­ter elkaar.
 • Des­in­fec­teer schoe­nen en sok­ken met een schim­mel­we­rend mid­del.
 • Draag altijd slip­pers in open­ba­re ruim­tes als kleed­ka­mers, dou­ches of sauna’s.

 

Behan­de­ling

Een schim­mel­na­gel geneest nooit van­zelf. Wan­neer de nagel door schim­mel is geïn­fec­teerd, kan deze infec­tie zich lang­zaam uit­brei­den.
De pedi­cu­re geeft u advies om uw schim­mel­na­gel te behan­de­len. Ook zal de schimmelnagel(s) regel­ma­tig wor­den afge­frai­sed.
Naast de voor­ge­schre­ven mid­de­len moe­ten alle schoe­nen aan de bin­nen­kant wor­den behan­deld met een schim­mel­do­dend mid­del.
Dit uit voor­zorg om te voor­ko­men dat schim­mel­spo­ren zich in de schoe­nen nes­te­len en zodoen­de her­in­fec­tie ver­oor­za­ken.
Onder­steu­nen­de behan­de­ling door uw Pro­Voet pedi­cu­re is van belang,zij kan dik­ke en soms pijn­lij­ke nagels dun­ner maken, wat de gene­zing bevor­dert.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *