Uw pedicure

Uw pedicure

Wel­kom bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten.

Mijn naam is Lin­da Jeur­link.
Sinds 2008 ben ik gedi­plo­meerd, gecer­ti­fi­ceerd en gere­gi­streerd in het kwa­li­teits­re­gis­ter voor de pedi­cu­re (KRP).
Daar­naast ben ik in het bezit van de aan­te­ke­nin­gen voor de dia­be­ti­sche en reu­ma­ti­sche voet.
Mijn prak­tijk voor voet­ver­zor­ging is aan­ge­slo­ten bij de bran­che­or­ga­ni­sa­tie Pro­Voet.

Voe­ten ver­die­nen aan­dacht, we ver­zor­gen ons immers dage­lijks, maar wil­len de voe­ten nog wel eens ver­ge­ten.
Pas als er pijn­klach­ten ont­staan gaan we naar de pedi­cu­re. En dat ter­wijl we ons hele leven met onze voe­ten moe­ten doen.
De voe­ten zijn een fun­da­ment van het lichaam!
Voor­kom pro­ble­men en laat uw voe­ten regel­ma­tig ver­zor­gen door een erkend pedi­cu­re.

U bent van har­te wel­kom!