ProVoet

ProVoet

Pro­Voet is de lan­de­lij­ke orga­ni­sa­tie voor pedi­cu­res.
Deze orga­ni­sa­tie bevor­dert de kwa­li­teit en de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de voet­ver­zor­ger en het beroep van pedi­cu­re in Neder­land.
De pedi­cu­res die bij Pro­Voet zijn aan­ge­slo­ten, staan voor kwa­li­teit en hygi­ë­ne.
Zij zijn te her­ken­nen aan het Pro­Voet-logo.

De pedi­cu­re die een aan­te­ke­ning ‘voet­ver­zor­ging bij dia­be­ti­ci’ en/of ‘voet­ver­zor­ging bij reu­ma­pa­ti­ën­ten’ bezit, heeft na de oplei­ding een bij­scho­ling gedaan.
Zij werkt vol­gens vast­ge­stel­de richt­lij­nen en weet wan­neer zij de cli­ënt moet door­stu­ren naar de (behan­de­lend) arts.
Er bestaan lan­de­lij­ke afspra­ken over de behan­de­ling van pati­ën­ten met dia­be­tes en de behan­de­ling van pati­ën­ten met reu­ma. Deze zijn vast­ge­legd in richt­lij­nen.

naamloos (2)