Tarieven

Tarieven

Tarie­ven per 1 okto­ber 2018

Wilt u bij het maken van een afspraak ver­mel­den wel­ke voet­be­han­de­ling u wenst. Heeft u vra­gen stel ze gerust. Genoem­de tarie­ven gaan in per 1 okto­ber 2018.

Basis Pedi­cu­re € 29,95
Luxe Pedi­cu­re € 43,00
Gel­lak (met pedi­cu­re) € 23,00
Gel­lak (zon­der pedi­cu­re) € 30,00
Gel­lak ver­wij­de­ren €   7,50
Nagels lak­ken eigen lak €   8,50
Nagels lak­ken incl. pot­je lak € 12,00
Nagel­re­pa­ra­tie gro­te nagel € 15,00
Nagel­re­pa­ra­tie per nagel €   5,00
Nagel­re­pa­ra­tie 10 nagels € 55,00
Basis­pe­di­cu­re <18 jaar € 21,00
Deel­pe­di­cu­re € 18,50
Alleen nagels knip­pen € 20,00
Schim­mel­na­gel­pak­ket € 80,00
Voet­mas­ker €   5,00
Ver­zor­gings­ar­ti­ke­len v.a. €   6,95
Cadeau­bon­nen v.a. € 15,00
Wrat­be­han­de­ling v.a. € 12,50

download-pin

Basis Pedi­cu­re:  Bestaat uit des­in­fec­tie van de voe­ten, nagels knip­pen, nagels fre­zen en nagels afwer­ken. Daar­naast wor­den pro­ble­men behan­deld zoals ingroei­en­de nagels, lik­doorns en schim­mel­na­gels. Ook over­tol­lig eelt wordt ver­wij­derd en glad afge­werkt.
De behan­de­ling wordt afge­slo­ten met een vet­ten­de of voe­den­de voet­crè­me.

Luxe Pedi­cu­re: Een basis­pe­di­cu­re, een voet­mas­ker, warmte­com­pres­sen, een ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge en een kop­je kof­fie of thee naar keu­ze.

Gel­lak (gel­po­lish): Dit sys­teem com­bi­neert het gemak van nagel­lak met de kwa­li­teit van gel.
Teen­na­gels groei­en min­der snel dan vin­ger­na­gels waar­door de Gel­po­lish zeker 6 weken mooi blijft zit­ten met een prach­ti­ge glans.

Ver­wij­de­ren gel­lak (gel­po­lish) : Indien bin­nen 8 weken nieu­we gel­po­lish (gel­lak) wordt aan­ge­bracht dan is het ver­wij­de­ren van de oude laag gra­tis.

Nagels lak­ken eigen nagel­lak: Mis­schien heeft u thuis nog een pot­je nagel­lak staan. Neem deze gerust mee.

Nagels lak­ken incl. een pot­je nagel­lak: Mooie kleu­ren van het merk Gol­den Rose. De nagel­lak wordt voor­zien van een goe­de top­coat  zodat de nagels extra lang mooi blij­ven.

Nagel­re­con­struc­tie: Her­stel­len van trau­ma­na­gels, schim­mel­na­gels en ver­vorm­de nagels door bv een ingreep kun­nen gere­pa­reerd wor­den met een hypo­al­ler­ge­ne gel.
Gro­te teen­na­gels € 15,00 per stuk, rest teen­na­gels € 5,00 per stuk, alle teen­na­gels € 55,00.

Basis Pedi­cu­re <18 jaar: Voor jon­ge­ren geldt een lager tarief. Betreft alleen voor een basis pedi­cu­re.

Deel­pe­di­cu­re: Een kor­te behan­de­ling voor bv. 1 lik­doorn of  1 eelt­lo­ca­tie of 1 ingroei­en­de teen­na­gel.

Wrat­be­han­de­ling: Deze vindt plaats d.m.v. de HTC pen (ver­bran­ding) en is min­der pijn­lijk dan stik­stof. Of er wordt een pak­king gebruikt op basis van sali­cyl­zuur.

Alleen nagels knip­pen: Alleen de teen­na­gels wor­den geknipt en afge­werkt.

Schim­mel­na­gel­pak­ket: Bestaat uit een basis pedi­cu­re waar­bij  ook de aan­ge­tas­te nagels wor­den bewerkt, een ver­volg­con­sult en pro­duc­ten om de nagels dage­lijks mee te behan­de­len.

Voet­mas­ker: Een voet­mas­ker is bij te boe­ken als extra bij een basis­pe­di­cu­re.

Ver­zor­gings­ar­ti­ke­len: In de prak­tijk zijn diver­se voet­ver­zor­gings­ar­ti­ke­len ver­krijg­baar van o.a. de mer­ken Camil­len 60, Samen­wer­ken­de Pedi­cu­res, HFL en Gol­den Rose.

Cadeau­bon­nen: deze zijn ver­krijg­baar van­af € 15,00. Ze wor­den mooi ver­pakt, dus extra fees­te­lijk om te geven.