Tips

Tips

Luis­ter naar uw voe­ten

Pijn­lij­ke voe­ten zijn niet nor­maal.
De mees­te voet­pro­ble­men zijn op te los­sen, en uw pedi­cu­re kan daar vaak een belang­rij­ke bij­dra­ge aan leve­ren.

Uw voe­ten was­sen

Was uw voe­ten dage­lijks met hand­warm water en lie­ver niet met zeep.
Blijf niet te lang in het water met uw voe­ten, want, hoe vreemd dat ook mag klin­ken, een dro­ge huid kan daar­van het gevolg zijn.
Droog uw voe­ten na het was­sen altijd zeer goed af, voor­al tus­sen de tenen met een scho­ne hand­doek.
Trek daar­na niet met­een uw sok­ken aan, maar geef uw voe­ten de kans om te dro­gen.

Ook voe­ten heb­ben baat bij een goe­de vocht regu­le­ren­de crè­me.
Breng de crè­me aan op de gehe­le voet, behal­ve tus­sen de tenen.

Bij ieder sei­zoen hoort een voe­ten­crè­me, maar ook bij ieder huid­ty­pe hoort een voe­ten­crè­me. Vraag dus aan uw pedi­cu­re wel­ke crè­me u in welk sei­zoen het best kunt gebrui­ken!

Voor­kom inge­groei­de teen­na­gels

Ingroei­en­de teen­na­gels is een pijn­lij­ke aan­doe­ning, meest­al aan de gro­te teen­na­gel, die zo snel moge­lijk moet wor­den ver­hol­pen.
De groot­ste risi­co­fac­to­ren voor het ont­staan van ingroei­en­de teen­na­gels zijn:

  • Druk door slecht pas­sen­de schoe­nen
  • Het ver­keerd (te kort) knip­pen van nagels
  • Een weke nage­lom­ge­ving door veel baden of trans­pi­ra­tie

Voor­kom pro­ble­men bij het nagels knip­pen

Het goed knip­pen van uw teen­na­gels is erg belang­rijk en kan veel pro­ble­men voor­ko­men. Gebruik bij voor­keur een goe­de nagel­knip­per of nagel­tang, knip de nagels recht af en voor­al ook niet te kort. De hoe­ken mag u zo nodig iets afron­den met een vijl. Knip uw nagels niet rond om het ingroei­en van teen­na­gels te voor­ko­men.

Laat klo­ven behan­de­len

Klo­ven zijn plek­ken waar de huid gesple­ten is door­dat deze min­der elas­tisch was gewor­den. De klo­ven komen meest­al in de eel­tran­den aan de hiel voor, maar dan juist als de huid extra droog is. Deze klo­ven wor­den vaak ver­oor­zaakt door het dra­gen van te klei­ne slip­pers of san­da­len.
Je kunt zelf veel doen om klo­ven te voor­ko­men:

  • 1 x per week vij­len op een dro­ge huid (1 rich­ting op!)
  • iede­re avond uw voe­ten insme­ren met crè­me

Ove­ri­gens: als er echt een kloof dreigt laat u dan direct behan­de­len!
Dit voor­komt veel pijn!

Schoe­nen kopen

Goe­de en goed pas­sen­de schoe­nen zijn een wel­daad voor uw voe­ten. Vol­gens onder­zoek kunt u het bes­te in de namid­dag uw schoe­nen kopen. In de loop van de dag kun­nen uw voe­ten name­lijk een beet­je opzwel­len. Op die manier voor­komt u onno­dig knel­len­de schoen en…..voetproblemen!

Let bij uw aan­schaf ook op de breed­te van de schoen! (en dat is wat anders als een maatje gro­ter nemen als de schoen te smal is…)

Ver­help eel­tran­den aan de hiel

Wan­neer u eel­tran­den aan de hiel hebt, komt dit meest­al door­dat u op te klei­ne schoe­nen, met een open hiel, loopt. Hier­door ‘hangt’ de huid min of meer over de rand van de ach­ter­zij­de van de schoen. Een echt zomer­ver­schijn­sel.
De “aan­was” van eelt geeft vaak een brok­ke­li­ge rand. Soms lijkt het een dik­ke eel­trand, maar bij behan­de­ling blijkt het slechts een dun­ne eelt­laag te zijn.
Voor­kom daar­na deze eel­trand door het dra­gen van goe­de schoe­nen!