Privacy Policy

Privacy Policy

Pri­va­cy Poli­cy

Voet­ver­zor­ging Dron­ten hecht veel waar­de aan de bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens.
In deze Pri­va­cy Poli­cy wil ik hel­de­re en trans­pa­ran­te infor­ma­tie geven over hoe ik omga met per­soons­ge­ge­vens.

Ik doe er alles aan om uw pri­va­cy te waar­bor­gen en ga daar­om zorg­vul­dig om met per­soons­ge­ge­vens. Voet­ver­zor­ging Dron­ten houdt zich in alle geval­len aan de toe­pas­se­lij­ke wet- en regel­ge­ving, waar­on­der de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-Uw per­soons­ge­ge­vens ver­werk in over­een­stem­ming met het doel waar­voor deze zijn ver­strekt, deze doe­len en type per­soons­ge­ge­vens zijn beschre­ven in dit Pri­va­cy poli­cy;
‑Ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens beperkt is tot enkel die gege­vens wel­ke mini­maal nodig zijn voor de doel­ein­den waar­voor ze wor­den ver­werkt;
‑Vra­gen om uw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming als ik deze nodig heb voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens;
‑Pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len heb geno­men zodat de bevei­li­ging van uw per­soons­ge­ge­vens gewaar­borgd is;
‑Geen per­soons­ge­ge­vens door­geef aan ande­re par­tij­en, ten­zij dit nodig is voor uit­voe­ring van de doel­ein­den waar­voor ze zijn ver­strekt;
‑Op de hoog­te ben van uw rech­ten omtrent uw per­soons­ge­ge­vens, u hier­op wil­len wij­zen en deze res­pec­te­ren.

Als pedi­cu­re bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten ben ik ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Indien u na het door­ne­men van ons Pri­va­cy poli­cy, of in alge­me­ne­re zin, vra­gen heeft hier­over of con­tact met mij wenst op te nemen kan dit via de con­tact­ge­ge­vens op de web­si­te.

Ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens van cliënten/patiënten of leve­ran­ciers:

Per­soons­ge­ge­vens van cliënten/patiënten of leve­ran­ciers wor­den door Voet­ver­zor­ging Dron­ten ver­werkt ten behoe­ve van de vol­gen­de doelstelling(en):

- Admi­ni­stra­tie­ve doel­ein­de;
– Com­mu­ni­ca­tie over de opdracht en/of uit­no­di­gin­gen;
– Het uit­voe­ring geven aan of het uit­ge­ven van een opdracht.
– Recht­streeks decla­re­ren van de behan­de­ling bij zorg­groep, podo­the­ra­peut of zorg­ver­ze­ke­raar

Grond­slag voor deze per­soons­ge­ge­vens is:

- De over­een­ge­ko­men opdracht;

Voor de boven­staan­de doelstelling(en) kan Voet­ver­zor­ging Dron­ten de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens van u vra­gen:

-Voor­naam
‑Tus­sen­voeg­sel
‑Ach­ter­naam
‑Meis­jes­naam
‑Adres
‑Post­co­de en woon­plaats
-(Zake­lijk) Tele­foon­num­mer
-(Zake­lijk) E‑mailadres
‑Geslacht
‑Naam huis­arts of behan­de­lend arts
BSN num­mer

In bepaal­de situ­a­tie zul­len er foto’s wor­den gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voe­ten. Deze foto’s wor­den bewaard in een bevei­ligd admi­ni­stra­tie­sys­teem en zijn alleen bestemd voor Voet­ver­zor­ging Dron­ten. Aan de hand van de foto’s kan de voor­uit­gang van uw huid en/of nagels beter wor­den beoor­deelt.

Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den door Voet­ver­zor­ging Dron­ten opge­sla­gen ten behoe­ve van boven­ge­noem­de verwerking(en) voor de peri­o­de:

-Gedu­ren­de de loop­tijd van de over­een­komst en daar­na alleen in de finan­ci­ë­le admi­ni­stra­tie voor maxi­maal 7 jaar.
‑Con­form de Wet op de Genees­kun­di­ge Behan­de­lings­over­een­komst wor­den pati­ënt­ge­ge­vens maxi­maal 15 jaar bewaard na de laat­ste behan­del­da­tum.