Verzorgingsartikelen

Verzorgingsartikelen

Van­we­ge de tij­de­lij­ke slui­ting (Coro­na) is het moge­lijk voor clien­ten om toch hun voet­ver­zor­gings­ar­ti­ke­len te ver­krij­gen. U kunt uw pro­duc­ten bestel­len via het con­tact­for­mu­lier of via tele­foon­num­mer 06–50878611.

De pedi­cu­re zal con­tact met u opne­men over het moment dat de pro­duc­ten kun­nen wor­den afge­haald. Mocht dit van­we­ge ziek­te niet moge­lijk zijn dan is er ook een moge­lijk­heid dat het aan huis wordt bezorgd.

Vic­to­ria Vynn nage­lolie. Een krach­ti­ge olie op basis van 5 orga­ni­sche (97%) oli­een ( Jojo­ba, Zoe­te Aman­del, Avo­ca­do, Maca­da­mia en Argan). Deze olie wordt veel gebruikt in de voet­ver­zor­ging. Ook in com­bi­na­tie met een anti kalkna­gel­s­pray HFL solu­ti­on) tegen schim­mel­na­gels. De olie geeft flexi­bi­li­teit, ste­vig­heid en glans aan de natuur­lij­ke nagel en nagel­riem. Het wordt goed opge­no­men en voelt niet vet aan. Fles­je van 30 ml € 16,95.

HFL Solu­ti­on Spray is hét pro­duct voor de cos­me­ti­sche ver­zor­ging van kalkna­gels die vaak ver­kleurd of broos zijn. Mede kan de spray gebruikt wor­den op de huid. Bij­voor­beeld wan­neer men de voe­ten of huid niet goed heeft afge­droogd na het dou­chen of zwem­men en de huid dus erg rood en gevoe­lig is gewor­den. De spray maakt de huid en nagels goed schoon, ver­zorgt kalkna­gels, de rode gevoe­li­ge huid en bevat tevens ver­zor­gen­de bestand­de­len. Werkt extra goed in com­bi­na­tie met Vic­to­ria Vynn nage­lolie. Fles­je 50 ml € 12,50.

HFL Fresh Legs gel bevor­dert de door­bloe­ding waar­door afval­stof­fen snel­ler wor­den afge­voerd zoals bij ver­moei­de en zwa­re benen en voe­ten. Door de actie­ve bestand­de­len wordt deze gel veel gebruikt bij ver­moei­de, gevoe­li­ge of stij­ve spie­ren en voor soe­pe­le­re gewich­ten, bran­de­ri­ge en ver­moei­de voe­ten en bij kou­de han­den en voe­ten. Tube van 250 ml € 14,75.

De HFL Der­mo­leen ver­zor­gen­de Cream biedt een aan­ge­na­me en effec­tie­ve cos­me­ti­sche ver­zor­ging voor de dro­ge huid. Tevens wordt de crè­me vaak als body­lo­ti­on gebruikt. De Der­mo­leen Cream ver­zorgd een goe­de ph waar­de en is vocht­re­gu­le­rend. De Der­mo­leen Cream is uit­ste­kend te gebrui­ken over het gehe­le lichaam. Tube 125 ml € 13,95

Camil­len 60 voet­cre­me, ver­schil­len­de soor­ten.

Camil­len 60 eelt­bal­sem is een inten­sief ver­zor­gen­de bal­sem met kamil­le-olie, wil­gen­schor­s­ex­tract en 15% urea. Bij regel­ma­tig gebruik wordt eelt­vor­ming enorm gere­du­ceerd en gespron­gen, ruwe huid voor­ko­men. Eelt­bal­sem is niet vet­tig, trekt snel in en beschermt de huid tegen uit­dro­ging. Vlekt niet. Tube 100 ml € 13,50.

Camil­len 60 Hydro­cre­me is een voch­tin­bren­gen­de ver­zor­gen­de cre­me op basis van ure­um, aan­be­vo­len voor de behan­de­ling van dro­ge en bescha­dig­de huid. Ide­aal voor elle­bo­gen, han­den en voe­ten. Trekt snel in de huid, her­stelt de zacht­heid en elas­ti­ci­teit. De com­bi­na­tie van ure­um en gly­ce­ri­ne onder­steunt de natuur­lij­ke func­ties van de huid en hydra­teert. Tube 100 ml € 13,50

Camil­le 60 Voet­bal­sem ori­gi­neel is een inten­sief deso­do­ri­se­ren­de en mil­de crè­me tegen zwe­te­ri­ge of bran­den­de voe­ten en jeuk tus­sen de tenen. Het spe­ci­a­le bestand­deel alu­mi­ni­um­chloor­hy­draat ver­hin­dert voet­geur, door­dat het bac­te­rie­le ont­bin­ding van lichaams­zweet tegen­gaat. Camil­len 60 geur­we­ren­de voet­bal­sem heeft een lang­du­ri­ge wer­king en is met zijn ver­zor­gen­de bestand­de­len ook voor door­ge­lo­pen voe­ten een wel­daad. Tube 100 ml € 13,50.